موفقیت ها

این مرکز با اجرای طرحی مشترک با مرکز تحقیقات نانو - تکنولوژی قادر به تهیه­ی یک نوع ماده­ی حاجب جدید با تکنولوژی ذرات نانو برای تصویربرداری با اشعه X  در شرایط آزمایشگاهی
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325