اساسنامه مركز تحقيقات زیست مواد (بیومتریال)

ماده 1- بمنظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات زیست مواد (بیومتریال)
 كه در اين اساسنامه «مركز تحقيقات» ناميده می‌شود براي تأمين اهداف زير تشكيل مي‌گردد:

ماده 2- اهداف:
توسعه و بكارگيری دانش بشری در زمينه علم مواد بالاخص مواد مصرفی در دندانپزشکی
انجام پژوهشهای بنيادی، اپيدميولوژيك و بالينی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی كشور بمنظور جوابگويی به نيازهای جامعه اسلامی.
جمع‌آوری، تنظيم و طبقه‌بندی اسناد، مقالات و مدارك مربوطه.
تربيت نيروی انسانی محقق در زمينه دندانپزشکی.
ترغيب، تشويق و بكارگيری محققين.
كوشش در جلب توجه و همكاری مراكز تحقيقاتی و اجرائی مربوطه در داخل كشور.
همكاری علمی با مراكز تحقيقاتی و آموزشی ساير كشورها و سازمانهای بين‌المللی با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوری اسلامی ايران.

ماده 3- اركان مركز عبارتند از:
الف- شورايعالی
ب- رئيس مركز
ج-شورای پژوهشی

ماده 4- اعضا شورايعالی مركز عبارتند از:
رئيس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی فارس بعنوان رياست شورايعالی.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی فارس.
رئيس مركز.
سه نفركارشناس ازاعضا هيأت علمی مركز تحقیقات زیست مواد به پيشنهاد رئيس مركز و تصويب معاون پژوهشی دانشگاه و حكم رئيس دانشگاه.
 
ماده 5- وظايف شورايعالی مركز به شرح زير می‌باشد:
تصويب خط مشی پژوهشی مركز .
تصويب طرحهای همكاری با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج كشور و سازمانهای بين‌المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه.
بررسی و تصويب گزارش ساليانه فعاليتهای مركز.
بررسی و تصويب بودجه ساليانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصی و با رعايت ضوابط قانونی.
تصويب دستورالعملهای مربوط به امور داخلی شورايعالی و دستورالعمل‌های اجرائی مركز تحقيقات.
پيشنهاد سازمان و تشكيلات مركز
تبصره: مصوبات شورايعالی مركز براساس سياستها و خط مشی‌ها و هماهنگ با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود. 

ماده 6-رئيس مركز به پيشنهاد شورايعالی مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكی هر چهار سال يكبار منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظايف رئيس مركز:
رئيس مركز بالاترين مقام اجرائی مركز است و درحدود ضوابط قانونی و مصوبات شورايعالی جهت اجرای وظايف و امور محوله اقدام می نمايد.

ماده 8- اعضا مركز:
مركز دارای دو نوع اعضا  به شرح زير است:
الف) اعضا پيوسته: كه اعضا هيأت علمی و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.
ب) اعضا وابسته: كه اعضا هيأت علمی ساير گروههای دانشگاه علوم پزشكی و يا ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9- منابع مالی مركز:
الف) درآمدهای حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانونی.
ب) كمك و هدايای اشخاص حقيقی و حقوقی داخل و خارج كشور.
ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصيص.

با توجه به مصوبه مورخ 1388/10/8 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشكی، اين اساسنامه در 11 ماده و يك تبصره به تصويب رسيد.
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325