همکاری ها و موافقت نامه ها
 

رديف

عنوان طرح

مجريان طرح

سال

1

بررسی تمایز سلول های بنیادی پالپ دندانی انسان به هپاتوسیت

مرکز تحقيقات زیست مواد و
آزمایشگاه تحقیقات دانشجویی

1390

2

بررسی تمایز سلول های بنیادی پالپ دندانی انسان به هپاتوسیت انسانی

مرکز تحقیقات زیست مواد و آزمایشگاه تحقیقات دانشجویی

1390

3

تعیین تاثیر استفاده مجدد کلینیکی و استریلزاسیون توسط اتوکلاو،بر خصوصیات مکانیکی Close Coil Spring های نیکل تیتانیوم

مرکز تحقیقات زیست مواد و مرکز تحقیقات ارتودنسی

1391

4

بررسی صحت روش تصویر برداری پانورامیک (Panoramic) در تعیین ارتفاع عمودی استخوان با توجه به موقعیت باکو-لینگوالی کرست آلوئول در مقایسه با توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی(CBCT)

مرکز تحقیقات زیست مواد و مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان

1392

5

مقایسه تغییرات ساختمانهای مفصلی گیجگاهی فکی با استفاده از CBCT در افراد با و بدون شکایت از ناحیه مفصل

مرکز تحقیقات زیست مواد و مرکز تحقیقات ارتودنسی

1393

6

آنالیز سایتومورفومتریک سلول های متفلس شده ضایعات پیش بدخیمی دهانی

مرکز تحقیقات زیست مواد و مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان

1394

7

استحکام باند عاجی مواد رزینی خود چسپنده :اثر اماده سازی ضد حساسیتی با یک خمیر(CPP-ACP)

مرکز تحقیقات زیست مواد و مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان

1394

8

بررسی شیوع پلی مورفسیم تک نوکلئوتیدی ژن enamelin در افراد دارای پوسیدگی های وسیع دندانی

مرکز تحقیقات زیست مواد و دانشگاه آزاد واحد زرقان

1394

9

مقایسه میزان سمیت پنج نوع مواد ترمیمی و تاثیر آنها بر حیات سلول های فیبروبلاست لثه به کمک روش ارزیابی MTT

مرکز تحقیقات زیست مواد و دانشگاه آزاد واحد زرقان

1395

10

اندازه گیری دانسیته استخوان تمپورال با استفاده از CBCT در بیماران مبتلا به اتواسکلروزیس

مرکز تحقیقات زیست مواد و مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان

1396

11

بررسی تاثیر نانو ذره اکسید تیتانیوم برمیکرولیکیج حفرات کلاس V و زیست سازگاری ادهزیوهای دندانی

مرکز تحقیقات زیست مواد و دانشگاه آزاد واحد زرقان

1396

12

بررسی تاثیر دو روش کاربرد و غلظت های متفاوت نانو ذره اکسید تیتانیوم بر استحکام برشی وخصوصیات آنتی باکتریال ادهزیوهای دندانی

مرکز تحقیقات زیست مواد و دانشگاه آزاد واحد زرقان

1396

13

اثر آماده سازی سطح عاج با محلول نانو ذرات نقره روی استحکام باند برشی سیمان های رزینی سلف اچ و اچ اند رینز

مرکز تحقیقات زیست مواد و دانشگاه آزاد واحد زرقان

1396

 
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325