همکاری ها و موافقت نامه ها
                                

رديف

عنوان طرح

مجريان طرح

سال

1

بررسی تمایز سلول های بنیادی پالپ دندانی انسان به هپاتوسیت

مرکز تحقيقات زیست مواد و
آزمایشگاه تحقیقات دانشجویی

1390

2

بررسی تمایز سلول های بنیادی پالپ دندانی انسان به هپاتوسیت انسانی

مرکز تحقیقات زیست مواد و آزمایشگاه تحقیقات دانشجویی

1390

3

تعیین تاثیر استفاده مجدد کلینیکی و استریلزاسیون توسط اتوکلاو،بر خصوصیات مکانیکی Close Coil Spring های نیکل تیتانیوم

مرکز تحقیقات زیست مواد و مرکز تحقیقات ارتودنسی

1391


 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325