تاریخچه

 درخواست ایجاد مرکز تحقیقات بیومتریال که زمینه های تحقیقاتی برای عموم رشته های دندانپزشکی  فراهم می آورد، توسط رئیس دانشکده دندانپزشکی شیراز مطرح شد و در تاریخ 1385/6/11 جناب آقای دکتر علی اصغر علوی بعنوان مدیر مرکز معرفی شدند.

درخواست مجوز تأسیس مرکز تحقیقات بیومتریال در جلسه کمسیون 1387/7/11 مطرح شد و پس از تکمیل در تاریخ 1388/10/8 مورد تأیید قرار گرفت.

در جلسه مورخ 1388/12/16 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تأسیس مرکز تحقیقات زیست مواد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، موافقت اصولی به عمل آمد و این مرکز از تاریخ تصویب مشغول فعالیت و خدمات رسانی بوده است.

تأسیس کنندگان مرکز تحقیقات بیومتریال عبارتند از آقای دکتر سید علی اصغر علوی و خانم ها دکتر مهرو وجدانی، دکتر فرحناز شرف الدین و دکتر شعله شهیدی و دکتر باقری. در تاریخ 1388/7/30 سرکار خانم دکتر شعله شهیدی بعنوان معاون پژوهشی و سرکار خانم دکتر رفعت باقری بعنوان معاون اجرایی مرکز تحقیقات زیست مواد دانشکده معرفی شدند.

در سال 1393 ریاست مرکز درخواست خود را جهت قطعی شدن مرکز به شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ارائه داد و در تاریخ 1393/12/16 به استناد رای صادره در دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی با تاسیس " مرکز تحقیقات زیست مواد علوم پزشکی شیراز" موافقت قطعی بعمل آمد.

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325