ساختار سازمانی

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
رشته تخصصی
1
دکتر علی اصغر علوی
مدیر مرکز تحقیقات زیست مواد
دندانپزشکی ترمیمی
2
دکتر رفعت باقری
معاون اجرایی مرکز تحقیقات زیست مواد
پروتز ثابت
3
دکتر شعله شهیدی
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات زیست مواد
رادیولوژی
4
دکتر فرحناز شرف الدین
هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست مواد
دندانپزشکی ترمیمی
5
دکتر مهرو وجدانی
هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست مواد
پروتزهای متحرک
6
دکتر فرشته شفیعی
هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست مواد
دندانپزشکی ترمیمی
7
دکترعلی دهقانی ناژوانی
هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست مواد
آسیب شناسی دهان­ و فک­ وصورت
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325