ساختار سازمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تخصصی

1

دکتر علی اصغر علوی

مدیر مرکز تحقیقات زیست مواد

دندانپزشکی ترمیمی

2

دکتر رفعت باقری

معاون اجرایی مرکز تحقیقات زیست مواد

پروتز ثابت

3

دکتر شعله شهیدی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات زیست مواد

رادیولوژی

4

دکتر فرحناز شرف الدین

هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست مواد

دندانپزشکی ترمیمی

5

دکتر مهرو وجدانی

هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست مواد

پروتزهای متحرک

6

دکتر فرشته شفیعی

هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست مواد

دندانپزشکی ترمیمی

7

دکترعلی دهقانی ناژوانی

هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست مواد

آسیب شناسی دهان­ و فک­ وصورت

8

دکتر رضا درفشی

هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست مواد

پروتزهای متحرک

9

دکتر علی رضا عدل

هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست مواد

اندو

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325