اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات زیست مواد به این شرح است:

1.پژوهش و مطالعه بر روی موادی که در دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.
2.همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور که در زمینه فوق فعالیت دارند.
3.همکاری با گروه های آموزشی دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور درانجام پروژه های تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی.
4.همکاری با دستیاران دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور در زمینه پایان نامه های تحقیقاتی در این زمینه .
5.بررسی امکان تولید مواد جدید مورد استفاده در دندانپزشکی.
6.تربیت نیروی انسانی محقق.
7.بررسی راهکارهای افزایش کیفیت زیست مواد. 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325