برنامه استراتژیک

استراتژی مرکز تحقیقات زیست مواد راه اندازی مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی شیراز و انجام تحقیقات دندانپزشکی در رابطه با بهبود سلامت دهان و دندان می باشد. هدف این تحقیقات عبارتند از:
 
   1. کمک به تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه دندانپزشکی.
   2. کوشش در جلب همکاری مراکز تحقیقاتی مربوطه در کشور.
   3. انجام پژوهش های دندانپزشکی به منظور جوابگویی به نیازهای پزشکی کشور.
   4. تشویق و ترغیب محققین.
   5. ارتقاء آموزش دانشجویان.
   6. بهبود سلامت و بهداشت جامعه.
   7. تشویق به نوآوری و خلاقیت در اساتید، دستیاران و دانشجویان.
   8. افزایش بهبود کیفیت مواد مصرفی دندانپزشکی.
   9. ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی داخل و خارج از کشور برای انجام تحقیقات مشترک.
  10. تقویت روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در زمینه دندانپزشکی.
11.
ارتقاء کیفیت و کمیت فرآیندهای پژوهشی.
12. تربیت محقق آینده در رشته ی زیست مواد و رشته های وابسته.
13. ارائه ی برنامه های کوتاه و دراز مدت (طویل المدت) در علم زیست مواد.
14. تسریع در تصویب طرح های پژوهشی غیر پایان نامه ای.
15. اهتمام در تهیه ابزار و تجهیزات مورد نیاز مرکز.
16. ارائه مشورت به مراکز خصوصی و ارگانهای دولتی در حیطه ی زیست مواد.
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325