اعضای مؤسس مرکز تحقیقات بیومتریال (زیست مواد)
دکتر علی اصغر علوی  
استاد گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی
ایمیل  : 
alavia@sums.ac.ir  
 دکتر علوی
 
دکتر شعله شهیدی
استاد گروه رادیولوژی دهان،فک و صورت دانشکده دندانپزشکی
ایمیل  : shoalehshahidi@yahoo.com


دکتر شهیدی

دکتر مهرو وجدانی 
استاد گروه پروتز متحرک دانشکده دندانپزشکی 
ایمیل  :
vojdanim@sums.ac.ir
 

 دکتر وجدانی
 
دکتر فرحناز شرف الدین 
استاد گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی 
ایمیل  :
sharafeddinf@sums.ac.ir
 
 دکتر شرف الدین
 

دکتر رفعت باقری
دانشیار گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی
ایمیل  :   bagherir@sums.ac.ir 
 
 
 

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325