اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات بیومتریال (زیست مواد)


دکتر علی اصغر علوی
مدیریت مرکز تحقیقات زیست مواد
استاد گروه ترمیمی
ایمیل:
alavia@sums.ac.ir
 
 

دکتر رفعت باقری
مدیراجرایی مرکز تحقیقات زیست مواد
دانشیار گروه مواددندانی
ایمیل:
bagherir@sums.ac.ir
 
 

 دکتر شعله شهیدی
مدیرپژوهشی مرکز تحقیقات زیست مواد
استاد گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت
ایمیل: shoalehshahidi@yahoo.com
 

دکتر مهرو وجدانی
عضو شورایعالی مرکز
استاد گروه پروتز
ایمیل:
vojdanim@sums.ac.ir
 
 

دکتر فرحناز شرف الدین
عضو شورایعالی مرکز
استاد گروه ترمیمی
ایمیل:
sharaff@sums.ac.ir
 
 
 
دکتر علی دهقانی ناژوانی
عضو هیئت علمی مرکز
استادیار گروه آسیب شناشی دهان، فک و صورت
ایمیل : alidehghaninazhvani@yahoo.com
 
دکتر علی رضا عدل
عضو هیئت علمی مرکز
دانشیار گروه درمان ریشه
ایمیل: adla@sums.ac.ir

 

دکتر فرشته شفیعی
عضو هیئت علمی مرکز
استاد گروه ترمیمی
ایمیل: shafief@sums.ac.ir
 
 
دکتر رضا درفشی
عضو هیئت علمی مرکز
استادیار گروه پروتز
ایمیل:
derafshi@sums.ac.ir
 

 

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325