مقالات چاپ شده فارسی دکتر فرشته شفیعی :صفحه مقالات اساتید 

-
مقایسه شدتهای مختلف دستگاه نوری کواترز- تنگستن- هالوژن بر استحکام خمشی کامپوزیت رزین. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. سال1385. شماره3

-
بررسی مقایسه ای خارج دهانی ریزنشت چهار نوع سیستم چسبنده عاجی در ترمیمهای کامپوزیتی دندانهای شیری و دائمی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال1385. شماره1

-
دوام و پایداری باند سیستم های ادهزیو. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. سال1384. شماره 10

-
اثر پرایمر self- etching بر میزان ریزنشت یک نوع گلاس اینومر تقویت شده با رزین در شرایط آلودگی بزاق درIn Vitro . مجله دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی. سال 1384.شماره 4

-
مقایسه سه سیستم self- etch adhesive در استحکام برشی باند کامپوزیت به مینا در شرایط خشک و مرطوب. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال1384. شماره 4

-
بررسی مقایسه ای خارج دهانی استفاده از سه نوع گلاس اینومر به عنوان لایه چسبنده در افزایش مقاومت شکست دندانهای ترمیم شده با آمالگام. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال1383. شماره3

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325