پایان نامه هایی که زیر نظر دکتر فرشته شفیعی انجام شده اند:

- اندازه گیری میزان انبساط مواد ترمیمی موقت رایج در اثر جذب آب-1383

- مقایسه شدتهای مختلف دستگاه نوری کوارتز –تنگستن-هالوژن روی استحکام خمشی کمپوزیت رزین های دندانی-1383

- استحکام برشی باند سه سیستم

- مقایسه خارج دهانی ریزنشت چهار نوع سیستم چسبنده عاجی در ترمیم کامپوزیت رزین دندانهای شیری و دائمی-1383

- بررسی خارج دهانی اثر یک پرایمر

- بررسی شدت تابش دستگاههای لایت کیور در مطبهای دندانپزشکی خصوصی-1382 – مهران رحیمی

- تاثیر استفاده از سه نوع گلاس اینومر به عنوان لاینر چسبنده در افزایش مقاومت شکست دندان های ترمیم شده -1382 – زهره برهان حقیقی

- بررسی تاثیر شدت تابش نور و کامپوزیت

- مطالعه خارج دهانی استحکام برشی باند یک سیستم باندینگ خلاصه شده ...- 1380 – سهیلا بخشنده

- یشرفتهای جدید در سمانهای کلاس اینومر-1380- یحیی حسنی

- بهداشت جیوه در دندانپزشکی -1380 – مریم امینی

- بررسی علل شکست ترمیمهای کامپوزیت رزین در دندانهای خلفی-1378 – سجاد عظیمی

- درمانهای محافظه کارانه دندانهای زنده تغییر رنگ یافته -1378- نرگس بازدار

- تراشهای محافظه کارانه حفرات در دندانپزشکی ترمیمی-1378 – فرشاد ریاحی

- بررسی علل تغییر رنگ ترمیمهای کامپوزیت رزین -1377 – فرشید جهانگیری

- بررسی مقایسه ایی اثر استفاده مکرر بر استحکام برشی باند به عاج در دو سیستم چسبنده
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325