پایان نامه هایی که زیر نظر دکتر فرحناز شرف الدين انجام شده اند:صفحه فهرست پایان نامه اساتید

- مقایسه شیب کندیلی حاصل از رکورد داخل دهانی باتریسینگ رادیوگرافی : یک مطالعه کلینیکی

- بررسی خصوصیات رادیوگرافیک ادنتوژنیک کراتوسیست در نمای پانورامیک بیماران جراحی شده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1390 تا  1387

- بررسی اثرتغییرات موقعیت جمجمه خشک انسان به صورت برنامه ریزی شده بردقت اندازه گیری های خطی درتصاویر به دست آمده از دستگاه توموگرافی کامپوتری با اشعه مخروطی

- مقایسه آزمایشگاهی رادیوگرافی تفریقی دیجیتال و الگوریتم شبکه های عصبی در بررسی تحلیل پیش رونده استخوان

- مقایسه صحت تومور گرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی و رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتال ودرصد توافق انها درارزیابی تحلیل استخوان الوئو لار در جمجمه خشک

- مقایسه انگیزه های شغلی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی سال های اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388

- بررسی شیوع کیست کاذب احتباسی سینوس مگزیلاری در نمای پانورامیک

- بررسی نمای پرتوشناختی کانال ثنایایی فک پایین در پرتو نگاری پانورامیک

- بررسی مواردمثبت کاذب جابجایی دیسک مفصل گیجگاهی درسونوگرافی بااستفاده ازتکنیکMRI

- بررسی و مقایسه دقت رادیوگررافی پری اپیکال معمولی و رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتایزشده نسبت به ارزیابی هنگام جراحی جهت تشخیص ضایعات داخل استخوانی پریودنتال چ

- تعیین حساسیت ویژگی فیلم های Insight E و گیرنده RVGUi 100 درتشخیص پوسیدگی های بین دندانی

- بررسی ارتباط آناتومیک بین ریشه های دندان مولرسوم فک پایین وکانال مندیبولار دررادیوگرافی پانورامیک وسی - تی اسکن

- بررسی موقعیت Mental foramen درتصاویرpanoramic

- بررسی Bifid condyle در بیماران با شکایت از ناحیه مفصل گیجگاهی که به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بین سالهای 1380- 1365 مراجعه نموده اند

- مقایسه کلینیکی و رادیوگرافی (Cone Beam CT) تاثیر ماده پیوندی DFDBA به تنهایی و همراه با PRP (پلاسمای غنی شده از پلاکت) در کاهش عمق ضایعات داخل استخوانی ناشیاز بیماریهای پریودنتال

- مقایسه خارج دهانی روشهای مختلف پر کردن کانال ریشه مولرهای شیری با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال

- تعیین سن دندانی کودکان 12- 7 ساله شیراز

- مقایسه عمق پوسیدگی بین دندانی در تصاویر PSP قبل و بعد از بهبود کیفیت تصویر با فیلم های دندانی E در سری دندانهای مولر شیری در کودکان 6 تا 7 سال

- مقایسه دو نوع سفالومتری دیجیتال و انالوگ در اندازه گیری های سفالومتریک

- بررسی تحلیل ریشه دندانهای ثنایای مجاورکانین نهفته ماگزیلا درتصاویر رادیوگرافی معمولی و CT scan

- بررسی مقایسه ای تعیین مرحله تکاملی استخوان با کمک شاخص رشد مهره های گردن درمقایسه با تکامل استخوان های دست و مچ

- بررسی کارایی شاخص پانورامیک فک پایینی PMI درتشخیص استیوپروز در زنان مراجعه کننده به بخش
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325