طرح های پژوهشی دکتر سید علی اصغر علوی:صفحه طرح های پژوهشی اساتید 

- بررسی میکروليكيج هنگام استفاده از كامپوزيت نوری و شيميايی در ترميم Conventional and Modified Cl V

- بررسی ميكروسكوپی سطح دندان با استفاده از مواد مختلف
 
- اندازه گيری shear bond چهار نوع كامپوزيت با عاج دندان
 
- اندازه گيری مقايسه گير كامپوزيت به عاج با استفاده از سه نوع اچينگ
 
- تصحيح تغيير رنگ ايجاد شده بر روي دندانها به واسطه فلورسيس با استفاده از اسيد كلريدريك

- مقايسه تأثير Copalite varnish " Degufill M” Panavia EX بر كاهش ميزان ريزنشت در پركردگی آمالگام

- مقايسه خارج دهانی ريزنشت سه نوع كامپوزيت در پركردگی های خلفی در شرايط حضور يا فقدان كف بندی گلاس ايونومر

- مطالعه خارج دهانی مقاومت كششی باند بين عاج و كامپوزيت با استفاده از سه نوع روش

- مطالعه خارج دهانی مقايسه فريم پروتزهای اچ شونده و مينای دندان با استفاده از دو ماده ي پاناويا EX،Heliolink

- مقايسه خارج دهانی استحكام خمشی اتصال بين كامپوزيت های تازه و قديمی با روشهای پليمريزاسيون متفاوت با استفاده از دستگاه اينسترون

- مطالعه خارج دهانی خمشی اتصال بين يك نوع پرسلن و سه نوع كامپوزيت نوری با استفاده از دستگاه اينسترون

- مقايسه خارج دهانی ريزنشت سه سيستم چسبنده عاجی در ترميم هاي كامپوزيتی مستقيم و غير مستقيم در دندانهای گاو

- مطالعه خارج دهانی استحكام خمشی اتصال بين كامپوزيت نوری و آلياز فلزی با استفاده از سه نوع رزين چسبنده

- ميزان شيوع پوسيدگی در بیماران ديابتی استان فارس

- مطالعه خارج دهانی ارتباط فيلر و الاستيسيته ی كامپوزيت ها روی استحكام برشی باند در دندان گاو

- مطالعه مقاومت شكست دندان هاي ترميم شده يا آمالگام با طرح پوشش كاسپ

- تعيين ميزان آگاهی دانشجويان غير دندانپزشكی شاغل به تحصيل در دانشگاههای شهر شيراز از رشته هاي تخصصی دندانپزشكی

- بررسی خارج دهانی استحكام باند برشی كامپوزيت غير مستقيم و سيمان رزينی اثرات آماده سازي سطح

- بررسی خارج دهانی استحكام ترميم دندانهای اندو شده با آمالگام و كامپوزيت همراه با بيس گلاس اينومر بدون پوشش كاسپ

- مطالعه مقاومت شكست دندانهای ترميم شده با سه نوع ماده ترمیمی همرنگ دندان با طرح پوشش كاسپ

- بررسی وضعيت بهداشت دهان و دندان دانشجويان دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شيراز 1383

- مقايسه خارج دهانی نانوليكيج سه سيستم سلف اچ ادهزيو بر روی عاج دندان انسان در شرايط خشك و مرطوب 1384

- مقايسه استحكام برشی باند Core Max II با Trans bond XP

- بررسی استحكام برشی باند سه سيستم سلف اچ در دو لايه سطحی و عمقی عاج

- مقایسه خارج دهانی ریزنشت ترمیم های آمالگام، کامپوزیت و گلاس آینومر در حفرات کلاس V

- بررسی خارج دهانی میزان استحکام باند کششی میکرونی ادهزیوهای مختلف بر روی عاج انسان در شرایط خشک و مرطوب

- اثر ریفلاکس مری بر روی اروژن دندانی

- بررسی اثر تاخیر در بکار بردن کامپوزیت و اثرکاربرد دو لایه از ادهزیو bottle - One برریزنشت ترمیم های کامپوزیتی

- بررسی تاثیراستفاده ازضدحساسیت های عاجی حاوی اکسالات قبل از کاربرد ادهزیوهای بر ریز نشت ترمیم های کامپوزیت – رزین

- تاثیر ترکیب ماده باندینگ بر استحکام خمشی کامپوزیت تقویتشده با فایبر

- مقایسه کلینیکی اثرسفید کنندگی هیدروژن پراکساید 38% وکارباماید پراکساید 45% بر روی دندان In - Office

- مقایسه خارج دهانی استحکام باند برشی سیستم های باندینگ Self etch and Etch and rinse پس از Nonvitel tooth bleaching

- بررسی تاثیر نانوپوروس بر روی میزان انقباض پلیمریزاسیون و درجه تبدیل یک کامپوزیت آزمایشی در شرایط نوری متفاوت

- بررسی اثر پوشش رزینی و کلر هگزیدین روی ریزنشت سیمانهای رزینی بعد از نگهداری درآب

- مقایسه ریزنشت MTA و گلاس آینومر در دو روش ساندویچ باز وبسته در ترمیم های کلاس II کامپوزیت

- مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به MTA و گلاس آینومر

- تاثیر روشهای کیورینگ نوری بر ناسازگاری بین ادهزیوهای تکمحلولی (One - bottle) و کامپوزیت نوری : اندازه گیری خارج دهانی استحکام باند برسیبه عاج

- بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان براساس شاخص DMFT درپرسنل نیروی انتظامی شاغل در شهرشیراز سال 1386

- بررسی خارج دهانی تاثیر موقعیت و جهت فایبر بر استحکامشکست و الگوی شکست در ترمیم های کامپوزیت خلفی با طرح پوشش کاسپ

- بررسی مقایسه‌ای تاثیر محلول کلرهگزیدین بر استحکام باند برشی دو ادهزیو سلف اچ با و بدون آنتی باکتریال پس از نگهداری در آب

- بررسی اثر کاربرد تاخیری کامپوزیت و کاربرد دو لایه ادهزیو One-Bottle بر ریزنشت ترمیم‌های کامپوزیتی

- تاثیر ضد حساسیت اگزالات بر استحکام شکست دندان‌های پرمولر ترمیم شده با اینله‌های کامپوزیتی و سمان شده با 3 نوع سمان رزینی

- بررسی استحکام برشی دو نوع کامپوزیت (نانوفیلد و Packable) با ضخامت‌های متفاوت همراه با دو نوع کیورینگ

- مقایسه استحکام خمشی ترکیب دو نوع فایبر پلی اتیلن و گلاس با کامپوزیت‌های متفاوت

- بررسی DMF در بیماران بزرگسال دیابتی نوع I ، مراجعه کننده به درمانگاه مطهری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- بررسی آنتی اکسیدان‌ها روی استحکام باند کامپوزیت به Enamel در دندان‌های Bleach شده
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325