طرح های پژوهشی دکتر رفعت باقری:صفحه طرح های پژوهشی اساتید 

- تاثیر G-Coat-plus  بر خواص مکانیکی کام‍بوزیتهای رزینی  Nanofilled

- مقایسه Shear bond strength دو سیستم ادهزیو به عاج affected دندان شیری پس از برداشت پوسیدگی توسط Carisolv و هندپیس

- بررسی شیوع و عوامل خطر ضایعه مینایی آسیا-ثنایایی (MIH) در کودکان 11-9 ساله استان فارس – 1391

- مقایسه استحکام پیوند کششی سه سیستم چسبنده رزینی به آج سالم و آج تغییر رنگ یافته پس از برداشتن آمالگام

- بررسی اثر یک نوع home bleaching  بر آسیب سطح سمانهای رزینی با استفاده از تست Hertzian indentation

- بررسی کارایی کلینیکی دو ساله ترمیم های یک کامپومر جدید با دو نوع سیستم ادهزیوسلف-اچ در حفرات پوسیده CL II مولرهای شیری

- بررسی و مقایسه Fracture Toughness چهار گروه مختلف مواد پر کردن همرنگ دندان بر اساس روش Four-point bending

- بررسی تغییرات Shear Punch Strength و Vickers hardness موادپرکردگی گلاس آینومر در تماس با آب
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325