طرح های پژوهشی دکتر فرشته شفیعی :صفحه طرح های پژوهشی اساتید 

- تاثیر تابش تاخیری کامپوزیت نوری بر استحکام باند به عاج دو سیستم ادهزیو one-bottle

- بررسی خارج دهانی تاثیر استفاده مکرر بر روی استحکام باند به عاج در دو سیستم چسبنده Acceto based، All in one و one bottle

- مقایسه اثر شدتهای مختلف دستگاه نوری کوارتز-هالوژن روی استحکام کامپوزیت رزین های دندانی

- بررسی مقایسه خارج دهانی استحکام برشی سه سیستم باندینگ self-etching بر روی مینای خشک و مرطوب

- بررسی مقایسه خارج دهانی ریزنشت چهار سیستم عاجی در ترمیمهای کامپوزیت در دندانهای شیری و دائمی

- بررسی شدت تابش دستگاههای نوری در مطبهای خصوصی دندانپزشکی شیراز

- مقایسه خارج دهانی تاثیر استفاده از سه نوع گلاس آینومر بعنوان لایه چسبنده در افزایش مقاومت شکست دندانهای ترمیم شده با آمالگام

- بررسی خارج دهانی اثر یک پرایمر self-etching بر میزان ریزنشت Resin modified glass ionomer بعنوان فیشور سیلنت در شرایط آلودگی به بزاق
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325