طرح های پژوهشی دکتر مهرو وجدانی:صفحه طرح های پژوهشی اساتید 


- مقايسه اثر چند پاك كننده دنچر بر روي ميكروارگانيسم های دست دندان


- بررسی طرح آماده سازی دندان ها و قالب گيری پروتز های پارسيل ساخته شده در لابراتوار هاي شهر شيراز


- بررسی فراوانی ديسفانكشن مفصل گيجگاهی فكی (TMD) در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكی كه به دنچر پارسيل متحرك نياز دارند


- بررسی آلودگی ميكروبی پاميس های جلا دهنده دنچر در چند لابراتوار شهر شيراز


- بررسی تاثير دو روش ضد عفونی غوطه ور سازی و اسپری هيپوكلريت سديم بر روي ثبات ابعادی آلژيناتهای bayer و iralgin


- بررسی استحكام خمشی متيل متاكريلات تقويت شده با سيم فلزی يا با Glass fiber


- مقايسه اضطراب و افسردگی در بيماران زن و مرد مبتلا به ناهنجاری های مفصل گيجگاهی – فكی


- مقايسه تغيير ابعادی متيل متاكريلات توسط دو روش پخت معمولی و تزريقی


- مقايسه اثر سه ماده Surface treatment و دو نوع ماده آكريلی در استحكام رزين های آكريلی تعمير شده


- بررسی اثر كلوتريمازول در جلوگيری از رشد كانديداآلبيكنس پس از مخلوط شدن با آستر نرم سيليكونی


- بررسی اثردو Cleanser در خشونت سطحی و سختی يك استر نرم دائم


- بررسی قدرت باندلاينر نرم سيليكونی حاوی كلوتريمازول به دنچر بيس آكريلی


- بررسی زمان استفاده از متيلن كلرايد در استحكام تعمير رزين هاي آكريلی


- بررسی اثر تميز كننده آلكالين پراكسيد بر سميت سلولی رزين های آكريلی


- بررسی رابطه موقعيت قدامی سر با بدكاری مفصل گيجگاهی فكی


- بررسی تاثير ريختن های متعدد سه نوع ماده قالب گيری الاستومری بر دقت كست های حاصل از آنها


- بررسی اثر اکسید آلومینیم بر استحکام خمشی - سختی و خشونت سطحی یک نوع رزین آکریلی


- بررسی قدرت باند و میزان خمش دو نوع رزین دنچر بیس پس از اتصال با یک نوع ماده ریلاین سخت


- The effect of thermo-mechanical stresses of bond strength of aceramic to Ni-Cr Co-Cr alloys


- مقایسه اندازه شیب کندیلی با دو روش رادیوگرافی و ثبت داخل دهانی


- بررسی تاثیر core materials بر میزان تنش وارد به ایمپلنت با روش FEA


- بررسی سمیت سلولی و رشد قارچی سه نوع رزین آکریلی


- بررسی اثر موارد بلیچینگ بر سختی و خشونت سطحی مواد رستوریتیو


- بررسی ثبات ابعادی و خشونت سطحی یک نوع ماده قالب گیری فانکشنال پس از غوطه ورسازی در دو نوع ضد عفونی کننده


- بررسی اثر ضد عفونی با ماكروويو بر ثبات ابعادی و استحكام خمشی دو نوع رزين آكريلی


- مقايسه دقت ابعادی قالب های ايمپلنت حاصل از مواد قالب گيری مختلف


- بررسی اثر يك نوع home bleach بر آسيب سطح سيمان های رزينی


- بررسی تاثير 2 نوشيدنی مختلف بر خصوصيات آسترهای نرم


- مقایسه فیت مارژجینال و فیت داخلی کوپینگ های فلزی حاصل از ......


- بر استحکام خمشی و ثبات رنگ مواد رستوریتو موقت


- مقایسه فیت مارجینال روکشهای زیر کونیا با دومارجین...


- اثرمقلدهای غذائی بر حلالیت و جذب آب سیمانهای رزینی


- مقایسه مارژجینال فیت فرم های زیر کویناوینر شونده با سه روش پرسینگ ، لایرینگ و سینرینگ


- بررسی رابطه بین شیب کندیلی و ایندکس کلینیکی دیسفانکش در ...........


- اثر مقلدهای غذائی بر استحکام خمشی و سختی سه نوع رزین اکریلی

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325