طرح های پژوهشی دکتر شعله شهیدی:صفحه طرح های پژوهشی اساتید 
 
- تعیین ارتباط زایده استایلوییدطویل شده و ضخامت کورتکس تحتانی مندیبل در تصویربرداری پانورامیک با ضخامت اروتید و حضور پلاک کلسیفیه درسونوگرافی داپلر در افراد مبتلا به استئوپروز
 
- بررسی سینوس های پارانازال دربیماران مبتلابه acute leukemia مستعد به عفونت های مهاجم قارچی توسط مقاطع سی تی اسکن
 
- بازسازی نقائص استخوانی بزرگ فک تحتانی با استفاده از داربست آلوژنیکو سلول های بنیادی مزانشیمی
 
- ارزیابی ضایعات داخل استخوانی فک از لحاظ خونرسانی و حدود ضایعه توسط سونوگرافی داپلر رنگی
 
- اندازه گیری شیب کندیلی توسط رادیوگرافی و مقایسه آن با رکورد پیشگرایی
 
- بررسی یافته های سونوگراف یک ضایعات داخل استخوانی فکین
 
- مقایسه چند روش مختلف پركردن كانال ریشه مولرهای شیری با Phosphor storage plate: ) PSP استفاده از رادیوگرافی دیجیتال در شرایط خارج از دهان (technique)
 
- تاثیر موقعیت نادرست جمجمه خشك به صورت برنامه ریزی شده برروی اندازه گیری های ابعادی در تصاویر بدست آمده از دستگاه توموگرافی كامپیوتری با اشعه مخروطی-شیراز
 
- مقایسه تصاویر دندان های كانینCone beam computer tomography نهفته فك بالا ازنظر موقعیت قرارگیری و وجود آنكیلوزو خمیدگی ریشه با یافته های حین جراحی
 
- مقایسه صحت توموگرافی كامپیوتری با اشعه مخروطی و رادیوگرافی پری اپیكالو درصد توافق آنها در ارزیابی تحلیل استخوان آلوئولار درجمجمه خشك- شیراز1387
 
- مقایسه آزمایشگاهی روش تفریق كامپیوتری و الگوریتم شبكه های عصبی در ارزیابی تحلیل پیشرونده استخوان
 
- بررسی درجه ی توافق دونوع سفال و متری دیجیتال و آنالوگ در اندازه گیری های سفالومتریک
 
- بررسی کاروتید کلسیفیکاسیون در نمای پانورامیک و سونوگرافی داپلر ناحیه کاروتید در مبتلایان به بیماری های عروق کرونرو افراد فاقد این بیماری
 
- مقایسه میزان پایایی تشخیص نقاط آناتومی کدر رادیوگرافی سفالومتری دیجیتال قبل و بعد از بهبود کیفیت بصری تصویر (Enhancement)
 
- عمق پوسیدگی بین دندانی در تصاویر PSP قبل و بعد از بهبود کیفیت تصویر دبا فیلم های دندانی E درسری دندان های مولر شیری درکودکان۵ تا 8 سال
 
- بررسی تأثیر میدان مغناطیسی MRI بر ریز نشت ترمیم ها یا مالگام در مطالعهinvitro
 
- بررسی آناتومی رادیوگرافیک کانال ثنایای فک پائین درنمای پانورامیک
 
- بررسی شیوع Bifid mandibular condyle درافراد مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی شیراز درزمستان 1384
 
- بررسی تحلیل ریشه دندان های ثنایای مجاور دندان نیش نهفته مگزیلا: مقایسه رادیوگرافی های دندانی رایج با CT
 
- مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی گیرنده Phosphor Photo Stimulable F و فیلم دندانیF درتشخیص شكستگی ریشه دندان
 
- تعیین کارایی (حساسیت ویژگی) فیلمF در مقایسه با فیلمE و sensor RVGui در تشخیص پوسیدگی های پروکسیمال در دندان های کشیده شده  
 
- تعیین موارد مثبت کاذب جابجایی دیسک مفصل گیجگاهی درسونوگرافی با استفاده از تکنیک MRI
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325