پایان نامه ها

دکتر سید علی اصغر علوی
(استاد گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) 
دکتر شعله شهیدی (استاد گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)  
دکتر رفعت باقری (دانشیار گروه مواددندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) 
دکتر مهرو وجدانی (استاد گروه پروتز متحرک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) 
دکتر فرحناز شرف الدین (استاد گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) 
دکتر علی دهقانی ناژوانی (استادیار گروه آسیب شناسی دهان،فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
دکتر فرشته شفیعی (استاد گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) 
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325