خدمات پژوهشگران

مرکز تحقیقات زیست مواد آماده ارائه این خدمات به پژوهشگران است:

- استفاده از دستگاه اینسترون برای انجام تست های:

- اندازه گیری ضریب k  فنرهای کششی و فشاری
- Tensile Strength Test
- Compressive Strength Test
- Shear Bond Strength Test
- Microtensile Strength Test
3Poit Bending Test
- Fracture Toughness Test

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325