کارگاه ها                                                                                                         بازگشت به صفحه اول

کارگاه های برگزار شده در مرکز تحقیقات زیست مواد

کارگاههای آتی مرکز تحقیقات زیست مواد
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325