دانشجویان عزیز

مرکز تحقیقات زیست مواد (Biomaterial) این امکان را دارد تا در انجام پروژه های تحقیقاتی شما دانشجویان عزیز، در رابطه با مواد مورد مصرف در علوم پزشکی و خصوصا دندانپزشکی با شما همکاری نماید .

از موارد همکاری، برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
امکان در اختیار قرار دادن دستگاه اینسترون که قابلیت هایی از قبیل اندازه گیری ضریب K فنرهای کششی و فشاری، Tensil Strength Test ،Shear Bond Strength و ..... دارد.
همچنین دستگاه Incubator،آزمایشگاه، سایت و ... .
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325